Política de Privacitat de Textil Planas Oliveras, SA

Continguts i condicions d'accés d'aquest lloc web

Textil Planas Oliveras, SA (d'ara en endavant el titular) posa a disposició dels usuaris i usuàries de la xarxa d'internet informació, tenint en compte que, malgrat la diligència de la seva preparació, pot contenir eventualment imprecisions o errors. I amb això vol donar a conèixer l'activitat comercial i mercantil que realitza.

Titularitat d'aquest lloc web

Textil Planas Oliveras, SA

Pol. Ind. Els Dolors c/Avinyó, s/n

08243 Manresa (Barcelona), Barcelona/Espanya

Tel.: 93 873 47 62

Fax: 93 874 34 52

CIF: A08564502

texpol@texpol.com

Condicions d'accés

Amb l'accés i la utilització de la web, s'interpreta que l'usuari manifesta el seu acord, de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del contingut d'aquestes Condicions Generals en la versió publicada a la web al moment d'accés. Manifestacions i garanties de caràcter general.

El titular manifesta i garanteix que la web disposa de la tecnologia (software i hardware) necessària, a data d'avui, per a l'accés i la seva utilització. Tot i això, el titular no garanteix l'eventual existència de virus o altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per qualsevol tercera persona, que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l'Usuari / Usuària.

L'Usuari accepta que la web ha estat creada i desenvolupada de bona fe. El titular amb informació procedent de fonts internes i externes, l'ofereix en el seu estat actual als Usuaris, amb la possibilitat que contingui imprecisions o errors. Per això, l'Usuari exonera al titular de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que la web pogués produir-li durant la navegació per aquesta.

Per la seva banda, l'Usuari/a garanteix que, qualsevol que sigui l'activitat que desenvolupa per mitjà del web, s'adequarà a la llei, la moral, a l'ordre públic, als bons costums i en cap cas no resultarà ofensiva per al bon nom i la imatge comercial del titular, per a la resta d'Usuaris de la web o per a tercers. Per la seva banda, l'Usuari es compromet a no obstaculitzar el bon funcionament de la web de cap manera i, especialment, a no sobrecarregar de forma indeguda l'amplada de la banda o qualsevol altre element tècnic susceptible de patir danys, a no transmetre a la web, o través d'ella, cap element susceptible de contenir un virus informàtic o cap altre element susceptible de danyar, interceptar o interferir total o parcialment la web.

Vincles o enllaços hipertextuals a la web.

Els usuaris o els titulars d'altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d'hipertext (d'ara endavant link) al web s'han d'assegurar i s'han de comprometre al respecte de les regles del titular sobre enllaços.

Les esmentades regles consisteixen en:

Disposar d'explícita autorització escrita per part del titular d'aquest lloc.

  • No realitzar al costat del link manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o que siguin contràries a la llei, a la moral o als bons costums.

  • No establir links amb pàgines que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans i, en general, que puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom comercial o la imatge del titular o dels seus clients.

  • La inclusió de vincles o enllaços amb altres llocs web no implica que el titular promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts dels esmentats portals o llocs web. Per la seva banda, la web pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web que no estiguin gestionats pel titular. El titular no exerceix cap control sobre els esmentats portals o llocs web, ni és responsable del seu contingut.

Drets de propietat intel•lectual i industrial.

Tots els continguts del web (incloent, sense caràcter limitatiu, dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat del titular, o dels proveïdors de continguts (indicats al peu del lloc web com a raó fiscal o nom comercial), que han estat objecte de llicència o cessió per part dels mateixos proveïdors i es troben protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel•lectual i industrial. La compilació (entenent com a tal la recopilació, disseny, ordenació, i muntatge) de tot el contingut del web és propietat exclusiva del titular i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel•lectual.

Tot el programari utilitzat en l'ús i el desenvolupament de la web és propietat del titular o dels seus proveïdors de programari (indicats al peu del lloc web com a raó fiscal o nom comercial) i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel•lectual.

Les marques, rètols, signes distintius o logotips del titular que apareixen al web són titularitat del titular i es troben degudament enregistrats o en procés de gravació. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document oa la web poden ser marques registrades dels respectius i legítims titulars.

Tots els textos, dibuixos, gràfics, vídeos o suports d'àudio són propietat del titular o dels seus proveïdors de continguts, i no poden ser objecte de modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'Usuari o de terceres persones sense l'autorització expressa dels titulars dels esmentats continguts.

La posada a disposició i l'ús de les dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software propietat del titular o dels seus proveïdors (indicats al peu del lloc web com a raó fiscal o nom comercial) que figuren a la web no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d'un dret d'ús en favor de l'Usuari.

El propietari del lloc reconeix la propietat del seu proveïdor de programari (indicat al peu del lloc com a raó fiscal o nom comercial) de tot el codi font utilitzat per a la creació d'aquest lloc.

Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal del titular

El titular manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels usuaris / usuàries, i es compromet a la protecció de les dades personals dels Usuaris de la web. La protecció de dades s'estén a tot allò relatiu a la recollida i ús de la informació proporcionada per mitjà del web.

En aquest sentit, el titular li garanteix, segons els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), que tractarà confidencialment les seves dades personals. A aquest efecte, el titular garanteix que ha pres les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu de seguretat en les seves instal•lacions, sistemes i fitxers, conforme al que estableix el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal, així com altres normatives de desenvolupament. No obstant això, el titular pot revelar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder, per mitjà dels seus sistemes informàtics, quan li sigui requerida, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada cas.

L'Usuari/a podrà exercir el dret d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en els termes establerts a la LOPD, sent el responsable del fitxer que els tracta el mateix titular, el domicili del qual s'especifica en les dades generals anteriorment indicats en aquesta pàgina. Per a la seva comoditat, podrà exercir el dret abans esmentat també per correu electrònic a l'adreça indicada al principi d'aquest text.